№ 190 / 16.10.2021

ОТНОСНО : Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

№ 189 / 16.10.2021

ОТНОСНО : Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

№ 188 / 27.08.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

№ 187 / 27.08.2021

ОТНОСНО : Избор на председател на заседанието проведено на 27.08.2021г. Юсуф Мехмедов уведоми членовете на комисията, че поради отсъствие на председателя Десислава Герова заради здравословни проблеми ,трябва да се избере председател на заседанието. Предложи за председател да бъде избрана Пенка Тодорова- заместник- председател на ОИК

№ 186 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.Всички изборни книжа и материали от Местни избори -2019 година се намират в помещение в сградата на община Брацигово, което е заключено .Съгласно решение номер 1244 от 30.09.2019 година на ЦИК за достъп до запечатани помещения в общинските администрации, вкоито се съхраняват изборни книжа и материали е необходимо да поиска разрешение от Кмета на Община Брацигово да се отвори помещението

№ 185 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №145/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово.Елена Асенова докладва ,че е постъпило писмо от ПППКОНПИ към Общинско съвет-град Брацигово , с което уведомяват ОИК –Брацигово, че същата трябва да се произнесе дали има конфликт на интереси съгласно разпоредбата на чл.42,ал.4 от ЗМСМА. ОИК –Брацигово няма правомощия да се произнася за това дали е налице конфликт на интереси. Това е от правомощията на КПКОНПИ

№ 184 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на молба с вх. №147/31.07.2021г. от Нейчо Димитров Коланев-кмет на кметство Равногор. Елена Асенова-Василева , докладва че е постъпила молба от Нейчо Коланев, в отговор на изпратеното му от ОИК писмо. С молбата същия уведомява ОИК, че обжалва Решение от 24.06.2021 година, взето с протокол номер 7 на ПКППКОНПИ към Общински съвет –град Брацигово и по жалбата е образувано административно дело номер 793/2021 година пред Административен съд- град Пазарджик, което не е приключило.В тази връзка иска да се спре образуваното производство пред ОИК-Брацигово до произнасяне на съда.

№ 183 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Избор на председател на заседанието проведено на 31.07.2021г. Юсуф Мехмедов уведоми членовете на комисията, че поради отсъствие на председателя Десислава Герова заради здравословни проблеми ,трябва да се избере председател на заседанието. Предложи за председател да бъде избрана Пенка Тодорова- заместник- председател на ОИК

№ 182 / 10.07.2021

ОТНОСНО : Преписка с вх.№ 143/06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под вх.№ 143/ 06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК преписка, във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, включително :Уведомително писмо до ОИК с изх. №016-00-2#10/02.07.2021г. на постоянна комисия; Копие от писмо с изх.№ЦУ01-6123/29.03.2021 на ПККОМПИ; Копие от решение №5 взето на заседание на Общински съвет Брацигово проведено на 06.12.2019г с протокол 3; Копие от писмо с изх. № 016-00-2#5 от 31.05.2021г. до ПККОМПИ град София от постоянната комисия към Общински съвет; Копие от писмо изх.№ 015-00-47 от 10.06.2021г от постоянната комисия на Общински съвет до Нейчо Димитров Коланев; Копие от писмо с № 06-01-122#2 от 21.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложени копия от заповеди на кмета на Община Брацигово; Копие от писмо с изх. 06-01-122#1 от 18.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложено към него удостоверение за семейно положение; Копие от възражение от Нейчо Коланев до постоянната комисия на Общински съвет с вх.№ 015-00-47#1 от 16.06.2021г.;Копие от становище на адвокат Илия Колчев; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.04.2019г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.04.2019г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98; Копие от трудов договор 101 от 01.08.2013г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №2216-1 от 10.05.2012г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №5625 от 26.08.2013г – 2бр.; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.06.2018г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.06.2018г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98 ; Копие от Протоколи на постоянната комисия към Общински съвет от 06.04.2021г, от 09.04.2021г., от 15.04.2021г., от 28.05.2021г., от 08.06.2021г. и протокол от 24.06.2021г.; Писмо от постоянната комисия на Общински съвет Брацигово с изх.№ 016-00-2#10 от 02.07.2021г. до ОИК Брацигово. Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №7 от 24.06.2021г. на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, по който протокол не са представени формално оформени решенията комисията, както и доказателства, че същите са влезли в законна сила. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че не се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

№ 181 / 09.12.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 142/04.12.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 180 / 27.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 141/26.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 179 / 20.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 140/19.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 178 / 09.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на помещение в Общинска администрация за провеждане на заседания на ОИК – Брацигово

№ 177 / 09.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата на ОИК – Брацигово за провеждане на местни избори на 27.10.2019г. и балотажа на 03.11.2019г. На основание Решение № 1665-МИ/08.11.2019г. и Методически указания ОИК – Брацигово да архивира и предаде на Общинска администрация по опис всички книжа и изборни материали от проведените Местни избори 2019г.

№ 176 / 08.11.2019

ОТНОСНО : Одобряване на определеното помещение от Общинска администрация за прибирането на изборните книжа и материали от Месни избори 2019г.

№ 175 / 08.11.2019

ОТНОСНО : Утвръждаване действията на ОИК по повод тържественото заклеване на избраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на Община Брацигово

№ 174 / 07.11.2019

ОТНОСНО : Искане от Административен съд Пазарджик, за окомплектоване преписка по жалба вх. № 8 по чл. 459 от ИК по регистъра на жалбите към ОИК

№ 173 / 06.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на процесуален представител на ОИК- Брацигово, във връзка с производства пред Административен съд Пазарджик по жалби вх. № от 5 до 8 вкл. по регистъра на Жалбите постъпили по чл. 459 от ИК срещу Решения на комисията за избрани общински съветници и кмет на кметство Равногор.

№ 172 / 05.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП “ГЕРБ„ на основание чл.413 ал.4 от ИК.

№ 171 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избран кмет на кметство село Козарско - ГЕОРГИ БОГДАНОВ ГОРАНОВ от проведените местни избори на 03.11.2019г.

Календар

Решения

  • № 190 / 16.10.2021

    относно: Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

  • № 189 / 16.10.2021

    относно: Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

  • № 188 / 27.08.2021

    относно: Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

всички решения