№ 195 / 26.11.2021

ОТНОСНО : Изготвяне на искане до ЦИК за указания до Община Брацигово за изплащане на пътните разноски на пътуващите членове по повод работата на ОИК-Брацигово и изготвяне на искане за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за проведените заседания на 24.11.2021 година, 26.11.2021 година и извършените дежурства от Елена Асенова-Василева на 25.11.2021 година и от Пенка Георгиева –Тодорова, Надя Василева Цойкова и Венка Добрева Драгова на 27.11.2021 година. ОИК Брацигово

№ 194 / 26.11.2021

ОТНОСНО : Доклад на Елена Асенова-Василева – дежурен, съгласно решение номер МИ- 193 от 24.11.2021 година на ОИК. Извършена е проверка по административно дело номер 793/ 2021 година по описа на Административен съд-Пазарджик и по административно дело 1134/ 2021 година на същия съд. Двете производства касаят образувани пред ОИК-Брацигово преписки , едната от които е за конфликт на интереси , а другата за несъвместимост на лицето Нейчо Димитров Коланев- Кмет на Кметство село Равногор. По двете административни дела липсват влезли в сила съдебни решения.По повод административно дело номер 793/ 2021 година ОИК-Брацигово е спряла производството пред себе си до влизане в сила на съдебен акт. По административно дело номер 1134/2021 година се обжалват решенията на ПКПКОНПИ към общински съвет –Брацигово , взети с протокол 16 от 23 . 09.2021 година, касаещи несъвместимостта на Нейчо Димитров Коланев във връзка със заеманата от него публична длъжност кмет на кметство село Равногор. Висящото съдебно производство е пречка ОИК- Брацигово да се произнесе по същество относно несъвместимостта. Проведен е телефонният разговор с председателят на ПКПККОНПИ – към Общински съвет Брацигово – Йотдан Михайлов, от който се установи , че поискана официална справка от ТД на НАП Пазарджик не е получена.След станалите разисквания ОИК-Брацигово

№ 193 / 24.11.2021

ОТНОСНО : Доклад от дежурните членове на ОИК относно писмо на ЦИК вх. №154/16.11.2021г. Елена Асенова Асенова докладва, всички решения на ОИК ведно с относимите доказателства са изпратени на ЦИК с писмо с изх. №91/23.11.2021г. на ОИК Десислава Герова- Тодорова докладва, след официална справка в ТД на НАП – Пазарджик извършена от тримата назначени дежурни с Решение 191/22.11.2021г. на ОИК се установи: по повод исканата информация ТД на НАП –Пазарджик на дата 29.10.2021г. са изпратили оригинална справка на председателя на ПКПКОНПИ към Общински съвет Брацигово

№ 192 / 24.11.2021

ОТНОСНО : Наличие на доказателство за влизане в сила на решение на ПКПКОНПИ към Общински съвет Брацигово по писмо на ОИК с вх. № 153/16.11.2021г. Съгласно цялата кореспонденция и представени документи в ОИК Брацигово се установи, че съгласно удостоверение из. № 2004/29.10.2021г. на АС Пазарджик е образувано административно дело, като от заинтересованото лице Нейчо Димитров Коланев не са постъпили преписи от жалбите му въпреки дадените му указания с Решение 189 –МИ Брацигово 16.10.2021г. на ОИК Брацигово, препис от което му е връчено с обратна разписка от дата 29.10.2021г. затова неясна остава фактическата обстановка относно обжалваната част на решението взето от ПКПКОНПИ към Общински съвет Брацигово.

№ 190 / 16.10.2021

ОТНОСНО : Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

№ 189 / 16.10.2021

ОТНОСНО : Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

№ 188 / 27.08.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

№ 187 / 27.08.2021

ОТНОСНО : Избор на председател на заседанието проведено на 27.08.2021г. Юсуф Мехмедов уведоми членовете на комисията, че поради отсъствие на председателя Десислава Герова заради здравословни проблеми ,трябва да се избере председател на заседанието. Предложи за председател да бъде избрана Пенка Тодорова- заместник- председател на ОИК

№ 186 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.Всички изборни книжа и материали от Местни избори -2019 година се намират в помещение в сградата на община Брацигово, което е заключено .Съгласно решение номер 1244 от 30.09.2019 година на ЦИК за достъп до запечатани помещения в общинските администрации, вкоито се съхраняват изборни книжа и материали е необходимо да поиска разрешение от Кмета на Община Брацигово да се отвори помещението

№ 185 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо с вх. №145/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово.Елена Асенова докладва ,че е постъпило писмо от ПППКОНПИ към Общинско съвет-град Брацигово , с което уведомяват ОИК –Брацигово, че същата трябва да се произнесе дали има конфликт на интереси съгласно разпоредбата на чл.42,ал.4 от ЗМСМА. ОИК –Брацигово няма правомощия да се произнася за това дали е налице конфликт на интереси. Това е от правомощията на КПКОНПИ

№ 184 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на молба с вх. №147/31.07.2021г. от Нейчо Димитров Коланев-кмет на кметство Равногор. Елена Асенова-Василева , докладва че е постъпила молба от Нейчо Коланев, в отговор на изпратеното му от ОИК писмо. С молбата същия уведомява ОИК, че обжалва Решение от 24.06.2021 година, взето с протокол номер 7 на ПКППКОНПИ към Общински съвет –град Брацигово и по жалбата е образувано административно дело номер 793/2021 година пред Административен съд- град Пазарджик, което не е приключило.В тази връзка иска да се спре образуваното производство пред ОИК-Брацигово до произнасяне на съда.

№ 183 / 31.07.2021

ОТНОСНО : Избор на председател на заседанието проведено на 31.07.2021г. Юсуф Мехмедов уведоми членовете на комисията, че поради отсъствие на председателя Десислава Герова заради здравословни проблеми ,трябва да се избере председател на заседанието. Предложи за председател да бъде избрана Пенка Тодорова- заместник- председател на ОИК

№ 182 / 10.07.2021

ОТНОСНО : Преписка с вх.№ 143/06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под вх.№ 143/ 06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК преписка, във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, включително :Уведомително писмо до ОИК с изх. №016-00-2#10/02.07.2021г. на постоянна комисия; Копие от писмо с изх.№ЦУ01-6123/29.03.2021 на ПККОМПИ; Копие от решение №5 взето на заседание на Общински съвет Брацигово проведено на 06.12.2019г с протокол 3; Копие от писмо с изх. № 016-00-2#5 от 31.05.2021г. до ПККОМПИ град София от постоянната комисия към Общински съвет; Копие от писмо изх.№ 015-00-47 от 10.06.2021г от постоянната комисия на Общински съвет до Нейчо Димитров Коланев; Копие от писмо с № 06-01-122#2 от 21.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложени копия от заповеди на кмета на Община Брацигово; Копие от писмо с изх. 06-01-122#1 от 18.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложено към него удостоверение за семейно положение; Копие от възражение от Нейчо Коланев до постоянната комисия на Общински съвет с вх.№ 015-00-47#1 от 16.06.2021г.;Копие от становище на адвокат Илия Колчев; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.04.2019г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.04.2019г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98; Копие от трудов договор 101 от 01.08.2013г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №2216-1 от 10.05.2012г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №5625 от 26.08.2013г – 2бр.; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.06.2018г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.06.2018г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98 ; Копие от Протоколи на постоянната комисия към Общински съвет от 06.04.2021г, от 09.04.2021г., от 15.04.2021г., от 28.05.2021г., от 08.06.2021г. и протокол от 24.06.2021г.; Писмо от постоянната комисия на Общински съвет Брацигово с изх.№ 016-00-2#10 от 02.07.2021г. до ОИК Брацигово. Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №7 от 24.06.2021г. на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, по който протокол не са представени формално оформени решенията комисията, както и доказателства, че същите са влезли в законна сила. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че не се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

№ 181 / 09.12.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 142/04.12.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 180 / 27.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 141/26.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 179 / 20.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по Заявление вх. № 140/19.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

№ 178 / 09.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на помещение в Общинска администрация за провеждане на заседания на ОИК – Брацигово

№ 177 / 09.11.2019

ОТНОСНО : Приключване на работата на ОИК – Брацигово за провеждане на местни избори на 27.10.2019г. и балотажа на 03.11.2019г. На основание Решение № 1665-МИ/08.11.2019г. и Методически указания ОИК – Брацигово да архивира и предаде на Общинска администрация по опис всички книжа и изборни материали от проведените Местни избори 2019г.

№ 176 / 08.11.2019

ОТНОСНО : Одобряване на определеното помещение от Общинска администрация за прибирането на изборните книжа и материали от Месни избори 2019г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 195 / 26.11.2021

  относно: Изготвяне на искане до ЦИК за указания до Община Брацигово за изплащане на пътните разноски на пътуващите членове по повод работата на ОИК-Брацигово и изготвяне на искане за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за проведените заседания на 24.11.2021 година, 26.11.2021 година и извършените дежурства от Елена Асенова-Василева на 25.11.2021 година и от Пенка Георгиева –Тодорова, Надя Василева Цойкова и Венка Добрева Драгова на 27.11.2021 година. ОИК Брацигово

 • № 194 / 26.11.2021

  относно: Доклад на Елена Асенова-Василева – дежурен, съгласно решение номер МИ- 193 от 24.11.2021 година на ОИК. Извършена е проверка по административно дело номер 793/ 2021 година по описа на Административен съд-Пазарджик и по административно дело 1134/ 2021 година на същия съд. Двете производства касаят образувани пред ОИК-Брацигово преписки , едната от които е за конфликт на интереси , а другата за несъвместимост на лицето Нейчо Димитров Коланев- Кмет на Кметство село Равногор. По двете административни дела липсват влезли в сила съдебни решения.По повод административно дело номер 793/ 2021 година ОИК-Брацигово е спряла производството пред себе си до влизане в сила на съдебен акт. По административно дело номер 1134/2021 година се обжалват решенията на ПКПКОНПИ към общински съвет –Брацигово , взети с протокол 16 от 23 . 09.2021 година, касаещи несъвместимостта на Нейчо Димитров Коланев във връзка със заеманата от него публична длъжност кмет на кметство село Равногор. Висящото съдебно производство е пречка ОИК- Брацигово да се произнесе по същество относно несъвместимостта. Проведен е телефонният разговор с председателят на ПКПККОНПИ – към Общински съвет Брацигово – Йотдан Михайлов, от който се установи , че поискана официална справка от ТД на НАП Пазарджик не е получена.След станалите разисквания ОИК-Брацигово

 • № 193 / 24.11.2021

  относно: Доклад от дежурните членове на ОИК относно писмо на ЦИК вх. №154/16.11.2021г. Елена Асенова Асенова докладва, всички решения на ОИК ведно с относимите доказателства са изпратени на ЦИК с писмо с изх. №91/23.11.2021г. на ОИК Десислава Герова- Тодорова докладва, след официална справка в ТД на НАП – Пазарджик извършена от тримата назначени дежурни с Решение 191/22.11.2021г. на ОИК се установи: по повод исканата информация ТД на НАП –Пазарджик на дата 29.10.2021г. са изпратили оригинална справка на председателя на ПКПКОНПИ към Общински съвет Брацигово

всички решения