11.11.2019

Съобщение

ОИК - Брацигово обявява за мандата 2019г. - 2023г. адрес и телефон за кореспонденция:

гр. Брацигово ул.Атанас Кабов №6А и телефон 03552 / 20-71 - сградата на Общинска администрация Брацигово

04.11.2019

Съобщение

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БРАЦИГОВО

10:00ч. – 16:00ч.

27.10.2019

Съобщение

ОИК - Брацигово, напомня и предупреждава, че кандидатите за кметове и кандидатите за общински съветници НЕ МОГАТ да присъстват по време на гласуването и че противното поведение е основание за наказуема отговорност.

26.10.2019

Съобщение

0895535984, 0895535985 - телефони за връзка с ОИК - Брацигово

17.10.2019

Съобщение

Със Заповед № РД-503/07.10.2019 година на Кмета на Община Брацигово секция № 3 в град Брацигово / Клуб на пенсионера / е определена за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.Заявки за помощ в изборния ден  могат да бъдат направени от 10.10.2019 година  до 25.10.2019 година на тел.03552/ 2065, вътр.111 или на мобилен тел.0893460420 всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

17.10.2019

Съобщение

До 21.10.2019г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, имат право да подадат заявление по образец в общинска администрация – Брацигово. На 19 и 20.10.2019г. е осигурено дежурство в Общината от 9:00ч. до 17:00ч.

11.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019г. ОИК – Брацигово е на обучение в гр. Пазарджик

10.10.2019

Съобщение

ОИК - Брацигово получи писмо от община Брацигово с изх. № 24 - 101 - 25.09.2019г. с предложение на съставите на СИК и списък с резервни членове на СИК.

ОИК - Брацигово с Решение 102/26.09.2019г. назначи съставите на СИК и утвърди резервните членове на СИК.

Замените на ръководния състав и членовете на СИК ще бъдат извършени ЕДИНСТВЕНО от тези списъци. 

20.09.2019

Съобщение

На 21, 22 и 23.09.2019г.

ОИК - Брацигово ще работи

от 9:00ч - 17:00ч

17.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

     ОИК ОБЩИНА БРАЦИГОВО съобщава на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК, че съгласно Решение на ЦИК №966 – МИ от 05.09.2019г., е необходимо при регистрация на кандидатската листа да представят списък с данни на хартиен и в електронен вид в ЕКСЕЛ формат като най-отгоре се посочва наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията, местната коалиция, заявили регистрация за съответната листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим, както и общината, в която е заявена за регистрация кандидатската листа.

Списъкът съдържа следните колони:

 • Номер по ред;
 • Собствено име;
 • Бащино име;
 • Фамилно име;
 • ЕГН;
 • Постоянен или настоящ адрес;
 • За кандидатите за кмет на кметство се попълва населеното място, в което е заявен за регистрация кандидатът. 

   ОИК ОБЩИНА БРАЦИГОВО уведомява, че регистрацията на кандидатските листи на регистрираните в ОИК партии ,коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 27.10.2019г. започва от 17.09.2019г. до 24.09.2019г. и прием на документи за регистрация от 10.00ч. до 16.00ч.в ОИК Брацигово.

                                                        

20.10.2019

Съобщение

Работно време на ОИК - Брацигово

всеки ден от 09:00ч. до 17:00ч.

 

03.10.2019

Съобщение

ОИК - БРАЦИГОВО съобщава, че на 21.10.2019 година от 18.00 часа в камерната зала на НЧ "Васил Петлешков-1874" – Брацигово ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии.

30.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОИК БРАЦИГОВО г. започна регистрацията на застъпниците и представители на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции – 16.

І.Застъпници

Документи за регистрация:

 1. Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ);
 2. Предложение за заместващи застъпници по образец(Приложение № 74-МИ).

Между първи и втори тур на могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията – представяне на нови документи за регистрация.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ), подписано от упълномощеното лице и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ).

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции – 16.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет да предостави списък на лицата на хартиен и електронен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата.

Между първи и втори тур могат да бъдат регистрирани нови представители с подаване на нови документи.

30.09.2019

Съобщение

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1242-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 421, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-26-26 от 27.09.2019 г. на ЦИК от Печатницата на БНБ и във връзка с Решение № 1130-МИ от 18 септември 2019 г. изм. с Решение № 1186-МИ от 25 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове наименованията на коалициите, местните коалиции и имената на независимите кандидати, които надхвърлят броя на символите, съгласно писмо с изх. № 01-003732/27.09.2019 г. на Печатницата на БНБ – АД, се изписват, както следва:

В бюлетините наименованията на партиите, коалициите и местните коалиции се отпечатват без кавички.

Пред наименованията на местните коалиции се отпечатва Местна коалиция с начална главна буква. Наименованията на местните коалиции съдържат наименованието само на една от партиите или коалициите от състава, така както е заявено пред ОИК, а в скоби се отпечатват пълните или съкратените наименования на останалите партии и коалиции от състава на местната коалиция. Когато символите са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, наименованията на местните коалиции се отпечатват с шрифт съгласно утвърдените технически характеристики на бюлетините, а наименованията и абревиатурите на съставните партии и коалиции в скобите, се отпечатват с шрифт с по-малък размер, който позволява отпечатването на всички партии и коалиции в състава на местната коалиция. Когато в наименованието на местната коалиция са включени думи като „партия“, „политическа партия“ или „коалиция“, които не се съдържат в наименованието на партията според решението за регистрацията й, съответно в наименованието на коалицията според решението за създаването й, тези думи се изключват от наименованието на местната коалицията за изписване в бюлетината.

Наименованията на регистрираните в ЦИК партии и коалиции се отпечатват съгласно Решение № 1184-МИ от 25 септември 2019 г. за поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. Когато символите са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, се прилагат правилата за отпечатване на наименованията на местните коалиции.

Имената на кандидатите се отпечатват съгласно решението на ОИК за регистрация, като след имената на независимия кандидат се добавя означението „независим“, след името. Когато символите в името заедно с означението „независим“ са повече от посочените в писмото на Печатницата на БНБ, имената и означението „независим“ се отпечатват с шрифт с по-малък размер.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

26.09.2019

Съобщение

З А П О В Е Д

№РД-375/27.08.2019г.

гр. Брацигово

 

На основание чл. 44 ал. 2 от СМСМА, чл 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата, на които да бъдат обявени избирателните списъци, във връзка произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, както следва:

 

 • 1-ва секция гр. Брацигово

 

Сградата на община Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6А

 • 2-ра секция гр.Брацигово

 

Сградата на община Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6А

 • 3-та секция гр.Брацигово

 

Клуб на пенсионера, Брацигово ул. „Христо Гюлеметов“ №1

 • 4-та секция гр.Брацигово

 

Клуб на пенсионера, Брацигово ул. „Христо Гюлеметов“ №1

 • 5-та секция гр.Брацигово

 

Сградата на община Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6А

 • 6-та секция гр.Брацигово

 

Клуб на пенсионера, Брацигово ул. „Христо Гюлеметов“ №1

 • 7-ма секция с. Равногор

Клуб на пенсионера – с. Равногор ул. „Първа“ №64

 • 8-ма секция с. Розово

 

Фоайе на Народно читалище „Просвета 1911“- с. Розово ул. „Първа“ №36

 • 9-та секция с. Бяга

 

Спортна зала - с. Бяга ул. „Първа“ №35

 • 10-та секция с. Бяга

 

Спортна зала - с. Бяга ул. „Първа“ №35

 • 11-та секция с. Исперихово

 

ОУ „Христо Ботев“- с. Исперихово ул.“ Тридесет и девета“ №10

 • 12-та секция с. Исперихово

 

ОУ „Христо Ботев“- с. Исперихово ул.“ Тридесет и девета“ №10

 • 13-та секция с. Исперихово

 

ОУ „Христо Ботев“- с. Исперихово ул.“ Тридесет и девета“ №10

 • 14-та секция с. Козарско

Клуб на пенсионера с. Козарско „Двадесет и шеста“ №3

 • 15-та секция с. Козарско

Читалище „Съгласие“- с. Козарско „Двадесет и седма“ №2

 • 16-та секция с. Жребичко

 

Клуб на пенсионера с. Жребичко ул. „Осма“ №2

19.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно обработването от

ОИК на лични данни в изборите

 

 1. ОИК N 1306 , с адрес град Брацигово,ул. Никола Вапцаров“ № 2, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (З3ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл ci1‹i i cik.by
09.09.2019

Работно време на ОИК

РАБОТНО ВРЕМЕ

09:00ч. - 17:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 200 / 02.02.2023

  относно: Разглеждане на съобщение от Административен съд – Пазарджик по административно дело №66/2023г. по описа на съда

 • № 199 / 02.02.2023

  относно: Разглеждане на декларация от група Общински съветници от Общински съвет Брацигово с вх. №159/31.01.2023г.

 • № 198 / 30.01.2023

всички решения