Общинска избирателна комисия Брацигово


РЕШЕНИЕ
№ 181
Брацигово, 09.12.2019

ОТНОСНО: Вземане на Решение по Заявление вх. № 142/04.12.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

Със Заявление вх. № 142/04.12.2019г. по описа на ОИК- Брацигово, Милка Иванова Кънчева  от гр.Брацигово, ул.“Христо Смирненски „ № 9 уведомява  комисията, че  29.11.2019 година е предприела действия за заличаването й като съдружник и управител в „ К-Дентал –АППДМ-ГП „ ООД и е подала молба за вписване на промените по партидата на дружеството в търговски регистър към Агенция по вписванията.

 

Служебната проверка на ОИК установи, че заявителката е избрана за Общински съветник с Решение  154-МИ/28.10.2019година на ОИК , в резултат на произведените на 27.10.2019г. избори за общински съветници и кметове избори. Решението е влязло в законна сила. на ОИК е служебно известно полагането на клетва по см. на чл.32 от ЗМСМА от страна на заявителката, следователно правомощията ѝ на общински съветник по смисъла на закона са възникнали.

При проверката в Търговския регистър по партидата на „К-ДЕНТАЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ГРУПОВА ПРАКТИКА“, се установи, че заявителката е предприела своевременни действия, по отстраняване на предпоставки, щели да установят несъвместимост с качеството ѝ на управител и съдружник в горе цитираното дружество, след влизане в сила на особените изисквания на ЗПКОНПИ, в тази връзка. От друга страна не са налице и предпоставки предвидени в ал.4 на чл.30 от ЗМСМА, следователно относно общинския съветник липсват негативни предпоставки, водещи до промяна на установения мандат, поради което и ОИК

  

РЕШИ:

Определя като информативно Заявление вх. №  142     /  04 .12.2019г. по описа на ОИК- Брацигово от Милка Иванова Кънчева от град Брацигово, ул.“Христо Смирненски“, № 9 и оставя същото без разглеждане по  същество, предвид липсата на предпоставки по отношение промяна в статута на общинския съветник.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Юсуф Ахмедов Мехмедов

* Публикувано на 10.12.2019 в 14:06 часа

Календар

Решения

  • № 190 / 16.10.2021

    относно: Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

  • № 189 / 16.10.2021

    относно: Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

  • № 188 / 27.08.2021

    относно: Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

всички решения