Общинска избирателна комисия Брацигово


РЕШЕНИЕ
№ 182
Брацигово, 10.07.2021

ОТНОСНО: Преписка с вх.№ 143/06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под вх.№ 143/ 06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК преписка, във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, включително :Уведомително писмо до ОИК с изх. №016-00-2#10/02.07.2021г. на постоянна комисия; Копие от писмо с изх.№ЦУ01-6123/29.03.2021 на ПККОМПИ; Копие от решение №5 взето на заседание на Общински съвет Брацигово проведено на 06.12.2019г с протокол 3; Копие от писмо с изх. № 016-00-2#5 от 31.05.2021г. до ПККОМПИ град София от постоянната комисия към Общински съвет; Копие от писмо изх.№ 015-00-47 от 10.06.2021г от постоянната комисия на Общински съвет до Нейчо Димитров Коланев; Копие от писмо с № 06-01-122#2 от 21.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложени копия от заповеди на кмета на Община Брацигово; Копие от писмо с изх. 06-01-122#1 от 18.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложено към него удостоверение за семейно положение; Копие от възражение от Нейчо Коланев до постоянната комисия на Общински съвет с вх.№ 015-00-47#1 от 16.06.2021г.;Копие от становище на адвокат Илия Колчев; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.04.2019г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.04.2019г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98; Копие от трудов договор 101 от 01.08.2013г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №2216-1 от 10.05.2012г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №5625 от 26.08.2013г – 2бр.; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.06.2018г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.06.2018г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98 ; Копие от Протоколи на постоянната комисия към Общински съвет от 06.04.2021г, от 09.04.2021г., от 15.04.2021г., от 28.05.2021г., от 08.06.2021г. и протокол от 24.06.2021г.; Писмо от постоянната комисия на Общински съвет Брацигово с изх.№ 016-00-2#10 от 02.07.2021г. до ОИК Брацигово. Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №7 от 24.06.2021г. на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, по който протокол не са представени формално оформени решенията комисията, както и доказателства, че същите са влезли в законна сила. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че не се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

Изисква от Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово формално оформените решения по Протокол №7 от 24.06.2021г. на комисията.

Изисква от Нейчо Димитров Коланев да предостави данни за обстоятелствата оспорвал ли е решенията на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, взети с Протокол №7 от 24.06.2021г. на комисията. Да се представи копие от входирани жалби.

Препис от Решението да се предостави на заинтересованите лица.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Юсуф Ахмедов Мехмедов

* Публикувано на 31.07.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 195 / 26.11.2021

  относно: Изготвяне на искане до ЦИК за указания до Община Брацигово за изплащане на пътните разноски на пътуващите членове по повод работата на ОИК-Брацигово и изготвяне на искане за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за проведените заседания на 24.11.2021 година, 26.11.2021 година и извършените дежурства от Елена Асенова-Василева на 25.11.2021 година и от Пенка Георгиева –Тодорова, Надя Василева Цойкова и Венка Добрева Драгова на 27.11.2021 година. ОИК Брацигово

 • № 194 / 26.11.2021

  относно: Доклад на Елена Асенова-Василева – дежурен, съгласно решение номер МИ- 193 от 24.11.2021 година на ОИК. Извършена е проверка по административно дело номер 793/ 2021 година по описа на Административен съд-Пазарджик и по административно дело 1134/ 2021 година на същия съд. Двете производства касаят образувани пред ОИК-Брацигово преписки , едната от които е за конфликт на интереси , а другата за несъвместимост на лицето Нейчо Димитров Коланев- Кмет на Кметство село Равногор. По двете административни дела липсват влезли в сила съдебни решения.По повод административно дело номер 793/ 2021 година ОИК-Брацигово е спряла производството пред себе си до влизане в сила на съдебен акт. По административно дело номер 1134/2021 година се обжалват решенията на ПКПКОНПИ към общински съвет –Брацигово , взети с протокол 16 от 23 . 09.2021 година, касаещи несъвместимостта на Нейчо Димитров Коланев във връзка със заеманата от него публична длъжност кмет на кметство село Равногор. Висящото съдебно производство е пречка ОИК- Брацигово да се произнесе по същество относно несъвместимостта. Проведен е телефонният разговор с председателят на ПКПККОНПИ – към Общински съвет Брацигово – Йотдан Михайлов, от който се установи , че поискана официална справка от ТД на НАП Пазарджик не е получена.След станалите разисквания ОИК-Брацигово

 • № 193 / 24.11.2021

  относно: Доклад от дежурните членове на ОИК относно писмо на ЦИК вх. №154/16.11.2021г. Елена Асенова Асенова докладва, всички решения на ОИК ведно с относимите доказателства са изпратени на ЦИК с писмо с изх. №91/23.11.2021г. на ОИК Десислава Герова- Тодорова докладва, след официална справка в ТД на НАП – Пазарджик извършена от тримата назначени дежурни с Решение 191/22.11.2021г. на ОИК се установи: по повод исканата информация ТД на НАП –Пазарджик на дата 29.10.2021г. са изпратили оригинална справка на председателя на ПКПКОНПИ към Общински съвет Брацигово

всички решения