Заседания

Заседание от дата 10.07.2021 от 09:00 часа.

Решения

№ 182 / 10.07.2021

ОТНОСНО : Преписка с вх.№ 143/06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под вх.№ 143/ 06.07.2021г.по входящата кореспонденция на ОИК преписка, във връзка с писмо изх. №016-00-2#10/ 02.07.2021г. на Общински съвет гр. Брацигово, с което приложено до ОИК са изпратени документи от постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, включително :Уведомително писмо до ОИК с изх. №016-00-2#10/02.07.2021г. на постоянна комисия; Копие от писмо с изх.№ЦУ01-6123/29.03.2021 на ПККОМПИ; Копие от решение №5 взето на заседание на Общински съвет Брацигово проведено на 06.12.2019г с протокол 3; Копие от писмо с изх. № 016-00-2#5 от 31.05.2021г. до ПККОМПИ град София от постоянната комисия към Общински съвет; Копие от писмо изх.№ 015-00-47 от 10.06.2021г от постоянната комисия на Общински съвет до Нейчо Димитров Коланев; Копие от писмо с № 06-01-122#2 от 21.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложени копия от заповеди на кмета на Община Брацигово; Копие от писмо с изх. 06-01-122#1 от 18.06.2021г от кмета на Община Брацигово до председателя на постоянната комисия на Общинския съвет, ведно с приложено към него удостоверение за семейно положение; Копие от възражение от Нейчо Коланев до постоянната комисия на Общински съвет с вх.№ 015-00-47#1 от 16.06.2021г.;Копие от становище на адвокат Илия Колчев; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.04.2019г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.04.2019г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98; Копие от трудов договор 101 от 01.08.2013г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №2216-1 от 10.05.2012г – 2бр.; Копие от удостоверение от ИАГ №5625 от 26.08.2013г – 2бр.; Копие от справки за актуално състояние за действащи трудови договори към 03.06.2018г на НАП; Копие от декларация 5 от 04.06.2018г от Диана Коланева управител на ЕТ Дида 98 ; Копие от Протоколи на постоянната комисия към Общински съвет от 06.04.2021г, от 09.04.2021г., от 15.04.2021г., от 28.05.2021г., от 08.06.2021г. и протокол от 24.06.2021г.; Писмо от постоянната комисия на Общински съвет Брацигово с изх.№ 016-00-2#10 от 02.07.2021г. до ОИК Брацигово. Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №7 от 24.06.2021г. на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество към Общински съвет Брацигово, по който протокол не са представени формално оформени решенията комисията, както и доказателства, че същите са влезли в законна сила. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че не се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

Календар

Решения

  • № 190 / 16.10.2021

    относно: Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

  • № 189 / 16.10.2021

    относно: Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

  • № 188 / 27.08.2021

    относно: Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

всички решения