Общинска избирателна комисия Брацигово


РЕШЕНИЕ
№ 179
Брацигово, 20.11.2019

ОТНОСНО: Вземане на Решение по Заявление вх. № 140/19.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово

Със Заявление вх. № 140/19.11.2019г. по описа на ОИК – Брацигово, Костадинка Димитрова Найденова от гр.Брацигово, ул.“Ген.Никола Генчев" №2 уведомява комисията, че с друго нейно заявление от 14.11.2019г. до кмета на Община Брацигово е открито производство по чл.327, ал.1, т.4 от КТ.

Към сезиращото комисията заявление е приложена Заповед № ЗП-49/ 14.11.2019г., с която кмета на общината е прекратил трудовото правоотношение на заявителя в качеството ѝ на директор на КСУДС.

Служебната проверка на ОИК установи, че заявителката е избрана за Общински съветник с Решение №154 – МИ/28.10.2019г. на ОИК, в резултат на произведените на 27.10.2019г. избори за общински съветници и кметове избори. Решението е влязло в законна сила. На ОИК е служебно известно полагането на клетва по см. на чл. 32 от ЗМСМА от страна на заявителката, следователно правомощията ѝ на общински съветник по смисъла на закона са възникнали. Не са налице предпоставки предвидени  ал.4 на чл.30 от ЗМСМА, производството по чл.6 на чл. 34 ЗМСМА е приключило със Заповедта- приложение към заявлението и следователно относно общинския съветник липсват негативни предпоставки, водещи до промяна на установения мандат, поради което и ОИК

 

РЕШИ:

Определя като информативно Заявление вх. № 140/19.11.2019г. по описа на ОИК- Брацигово от Костадинка Димитрова Найденова от гр.Брацигово, ул.“Ген.Никола Генчев" №2, оставя същото без разглеждане по  същество, предвид липсата на предпоставки по отношение промяна в статута на общинския съветник.

  

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Юсуф Ахмедов Мехмедов

* Публикувано на 26.11.2019 в 11:19 часа

Календар

Решения

  • № 190 / 16.10.2021

    относно: Определяне на дежурства за изготвяне на кореспондеция по прието РЕШЕНИЕ № 189 – МИ , 16.10.2021г. на ОИК- Брацигово

  • № 189 / 16.10.2021

    относно: Преписка с вх.№ 150/27.09.2021г. по входящата кореспонденция на ОИК и писмо вх. №151/15.10.2021г. от Йордан Михайлов – председател на постоянната комисия по протоводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при ОС- Брацигово ОИК като разгледа и обсъди в цялост предоставената под горните номера по входящата кореспонденция на ОИК преписка, Констатира се, че окончателен документ, за сезиране на ОИК се явява Протокол №16 от 23.09.2021г. Видно от съдържанието на този същия протокол, е че се предвижда уводомяване на прекия кореспондент /Нейчо Димитров Коланев/, за взетите решения. Липсват данни последният да е уведомяван фактически за тези решения, ето защо ОИК Брацигово

  • № 188 / 27.08.2021

    относно: Разглеждане на писмо с вх. №146/27.07.2021г. от ПППКОНПИ към Общински съвет Брацигово. Елена Асенова докладва , че с цитираното писмо ПППККОНПИ иска да й се предостави копие от удостоверението за избирането на Нейчо Коланев за кмет на Кметство село Равногор.

всички решения